Articles

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA AL NIVELL C1

ACCÉS AL NIVELL C1 – CURS 2017-18 

D’acord amb els criteris de prioritat en l’admissió d’alumnat per cursar el nivell C1, establerts a la Resolució ENS/1132/2015, de 22 de maig, i a la Resolució ENS/1355/2016, de 18 de maig, s’ha establert el procediment següent per a l’accés al nivell C1 d’alemany, d’anglès, de francès i d'italià:

A l'EOI de Manresa només oferim el nivell C1 d'anglès.

1. Requisits d’accés:

Cal tenir el certificat de nivell avançat de l’idioma corresponent o un certificat equivalent al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MERC) del Consell d’Europa. Consulteu les taules d’equivalències d’alemany, d’anglès i de francès.

 

LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRÍCULA MÉS VISUAL.

 

2. Preinscripció:

De l1 al 5 de setembre de 2017 mitjançant l’aplicació informàtica de preinscripció.

Accés a l'aplicatiu de preinscripció telemàtica de nivell C1

Qui l’ha de fer? Totes les persones que vulguin cursar el nivell C1 durant el curs 2017-18:

  • Alumnes d’EOI que hagin superat el certificat de nivell avançat a les convocatòries de febrer o juny de 2017.

  • Alumnes d’EOI del curs 2016-17 que hagin obtingut la qualificació de No Apte, No Presentat o No Qualificat al certificat de nivell C1 a la convocatòria de nivell C1 de maig de 2017, o hagin renunciat al curs 2016-17 dins els terminis establerts.

  • Les persones que hagin superat el certificat de nivell avançat en les convocatòries anteriors a les de febrer o juny de 2017.

  • Les persones que tinguin un altre certificat equivalent al nivell B2.

 

3. Ordre de matrícula:

1r. – Alumnes de la llista única per ordre de nota*:

    • Alumnes de 5è d’EOI del curs 2016-17. Ordre en la llista segons la puntuació del certificat de nivell avançat.

    • Candidats en règim llure que hagin superat el certificat de nivell avançat a la convocatòria de febrer 2017 o de juny de 2017.
    • Les persones que hagin superat el certificat de nivell avançat en les convocatòries anteriors a les de febrer o juny de 2017 o que tinguin un altre certificat de B2. Ordre en la llista segons la puntuació de la prova d’ordre d’accés (vegeu el punt número 4).  

* En cas d’empat de notes, es desempatarà amb el número de la preinscripció.

2n. – Alumnes NO APTES de C1 del curs 2016-17.

L’ordre de matrícula serà a partir del resultat del sorteig.

3r. – Alumnes NO PRESENTATS, NO QUALIFICATS i RENÚNCIES de matrícula de C1 del curs 2016-17.

L’ordre de matrícula serà a partir del resultat del sorteig.

 

4. Descripció de la prova d’ordre d’accés i instruccions per al dia de la prova

La prova té una dificultat comparable a la de les proves de nivell avançat d’escola oficial d’idiomes – B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR) del Consell d’Europa.

Podeu consultar mostres de les proves de nivell avançat a:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/proves/proves_lliures_obtencio_titols/convocat_ordinaria_idiomes/mostres_proves/

 

La prova consta de dues parts, que es realitzaran el mateix dia:

Primera part (durada aproximada: 60 minuts)

Prova d’ús de la llengua (40 preguntes de resposta múltiple)

Prova d’expressió escrita (un escrit de 150 paraules a triar entre dues opcions)

Segona part (durada aproximada: 5 minuts)

Prova d’expressió i interacció oral (entrevista individual amb un o dos professors)

 

El dia de la prova heu de presentar un document d’identificació personal que inclogui una fotografia, per tal de demostrar la vostra identitat al començament de la primera part del test i, si escau, a la segona part.

ATENCIÓ:  El dia de la prova haureu de presentar el certificat de nivell avançat de l’idioma corresponent o un certificat equivalent al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MERC) del Consell d’Europa. Consulteu les taules d’equivalències d’alemany, d’anglès i de francès.

 

 

5. Calendari de setembre 2017

De l’1 al 5 de setembre   

Preinscripció telemàtica (tot l'alumnat), a partir de les 9 hores del dia 1 de setembre fins a les 15 hores del dia 5 de setembre.

7 de setembre   

Prova d’ordre d’accés al centre adjudicat i acreditació del nivell B2.

A l'EOI Manresa a les 17.00 hores.

18 de setembre   

Assignació de places seguint l'ordre de la nota obtinguda a la prova d'ordre.

Del 18 al 20 de setembre   

Matrícula telemàtica mitjançant l’aplicació informàtica a partir de les 18 hores del dia 18 de setembre fins a les 23.59 hores del dia 20 de setembre.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accés a l'aplicatiu de preinscripció telemàtica de nivell C1

  idiomes ioc edubages facebook
Go to top