Escoles Oficials d'Idiomes

L'Escola Oficial d'Idiomes de Manresa va ser creada l'any 2000 (decret 265/2000 de 31 de juliol de 2000) i depèn del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. És, per tant, un centre públic especialitzat en l'ensenyament d'idiomes moderns als adults, en l’àmbit no universitari. A la resta de l'Estat espanyol també hi ha una xarxa d'escoles oficials que supera el centenar.

L'objectiu principal de les Escoles Oficials és la de capacitar els/les alumnes per assolir un ús efectiu de l'idioma com a vehicle de comunicació, en general. A fi de complir amb aquest objectiu (DOGC 1442 13-5-91), les escoles d'idiomes contemplen un estudi de la llengua en tres nivells (LOE 2/2006): el nivell bàsic (primer i segon), el nivell intermedi (tercer) i el nivell avançat (quart i cinquè). Només a anglès, el curs de C1 es duu a terme a partir del curs 2012-13. Tots els cursos són d’un mínim de 130 hores lectives.

El Nivell Bàsic consta de dos cursos, al final dels quals l'alumne/a que hagi aprovat rebrà el Certificat de Nivell Bàsic. El Nivell Intermedi consta d’un curs, al final del qual l'alumne/a ha de fer l'examen oficial del Certificat de Nivell Intermedi (antic Certificat de Cicle Elemental). El Nivell Avançat consta de dos cursos, al final dels quals l’alumne/a ha de fer l’examen oficial del Certificat de Nivell Avançat (antic Certificat d’Aptitud). El nivell C1 consta d'un curs.

Tots els certificats són oficials, estan reconeguts en l’àmbit estatal, i també es poden equiparar als nivells descrits en el Marc Comú Europeu de Referència. Així, els/les alumnes que obtenen el Certificat de Nivell Bàsic es poden considerar dins la franja A2 del Consell d’Europa (=usuari/ària bàsic/a), els que obtenen el Certificat de Nivell Intermedi dins la franja B1 (=usuari/ària independent) i els que obtenen el Certificat de Nivell Avançat dins la part alta de la franja B2, nivell considerat avançat dins la definició d’usuari independent. Els/les usuaris/àries que obtenen el nivell C1 són considerats/des usuaris/àries competents.

Els Certificats de Nivell Intermedi i Avançat es poden obtenir per règim lliure o oficial.

Algunes universitats reconeixen els cursos com a crèdits de lliure elecció (informeu-vos-en a la vostra universitat per a més detalls). També donen punts als funcionaris de la Generalitat a l'hora d'obtenir mèrits, trasllats, etc.

Per a més informació, aneu a informació curs actual/ convocatòries. 

  idiomes ioc edubages facebook
Go to top