Nivell C1 d'anglès - Informació general

INFORMACIÓ A L'ALUMNAT DE C1 D'ANGLÈS


Definició de nivell

El nivell C1 és un curs d’actualització i especialització per al perfeccionament de competències en els
estudis de l’alemany, anglès, francès i italià que s’imparteix a diferents escoles oficials d’idiomes de
Catalunya. El nivell C1 es regeix per la Resolució ENS/1132/2015, de 22 de maig, en el cas d’alemany, d’anglès i de francès, i per la Resolució ENS/1355/2016, de 18 de maig, en el cas d'italià.
 

El nivell C1 té com a referència les competències pròpies del nivell C1 del Consell d’Europa, segons es
defineix aquest nivell en el Marc Europeu Comú de Referència, i té com a finalitat capacitar l’alumnat per
utilitzar l’idioma amb flexibilitat, eficàcia i precisió en tot tipus de situacions, en els àmbits personal,
públic, acadèmic i professional, que requereixin comprendre i processar textos orals i escrits extensos i
complexos, en diverses varietats estàndard de la llengua, amb un repertori d’estructures i de lèxic ampli i
que tractin sobre temes tant abstractes com concrets encara que l’alumne no hi estigui familiaritzat.
 

Per consultar la informació sobre els objectius generals i per destreses, i els continguts del currículum del
nivell C1: http://www.xtec.cat/web/curriculum/idiomes/curriculum#N2
 

Durada del curs i treball fora de l’aula
El curs té una durada mínima de 130 hores lectives, en un únic curs acadèmic.
 

Atès que el nivell C1 suposa que l’alumne ha de fer un important pas qualitatiu en el seu procés
d’aprenentatge de l’idioma, cursar aquest nivell requereix d’una dedicació en hores d’estudi i pràctica de
les diferents habilitats fora de l’aula d’un mínim equivalent a les hores lectives.
 

Al llarg del curs, i en paral·lel amb el treball a l’aula, l’alumne ha de fer un treball sistemàtic en la llengua
objecte d’estudi: llegir diferents tipus de textos (literaris, periodístics, d’assaig...), sobre diferents
temàtiques; escoltar textos de diferent tipologia a través de mitjans diversos (ràdio, televisió, cine...); i
propiciar i aprofitar totes les oportunitats de què disposi per interactuar de forma escrita i oral amb d’altres
aprenents o amb nadius.


Avaluació i certificació
El referent de l’avaluació per al nivell C1 són els objectius generals i per destreses, detallats en el
currículum. Al llarg del curs, el professorat portarà a terme una avaluació contínua de l’alumnat amb
l’objectiu de vetllar pel procés d’aprenentatge de l’alumne i ajudar-lo a constatar els seus avenços i a
millorar-ne les mancances. Aquesta avaluació contínua i l’autoavaluació del propi alumne són font
d’informació sobre la marxa del curs i per a l’avaluació final.

Prova certificat nivell C1

Components prova

Durada

Puntuació

Prova escrita

Comprensió escrita

Comprensió oral

Expressió i interacció escrita

60 minuts

40 minuts

90 minuts

20 punts

20 punts

30 punts

Prova oral (convocatòria individual)

Tasca 1. (individual)

Tasca 2. (en parelles)

30 minuts (per parella)

30 punts

 Per obtenir el certificat de nivell C1 cal acumular un mínim de 65 punts.

Un cop superada la prova, i prèvia sol·licitud i pagament de taxes per part de l’alumne, el Departament
d’Ensenyament expedirà el títol corresponent al curs d’actualització i especialització de nivell C1.


Per consultar mostres de les proves de certificació del nivell C1:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/convocat-ordinaria-idiomes/mostres-proves/

Preinscripció i matrícula nou alumnat

Preinscripció i matrícula nivell C1

Consulta resultats alumnat

  idiomes ioc edubages facebook
Go to top