Test de nivell

Per cursar estudis superiors a primer, els/les alumnes hauran de tenir el certificat d'una EOI corresponent al curs previ de l'idioma que es vulgui estudiar, o bé fer el test de nivell per tal que el departament corresponent determini el nivell del/de la candidat/a. El test d'e nivell és únicament i exclusivament per a l'alumnat nou que vol accedir a l'Escola, no per a alumnes oficials que hagin suspès el curs i vulguin provar. d'accedir a un curs més alt. Un/a alumne/a oficial que, pels motius que siguin, vulgui fer el test de nivell per saltar-se un curs, perdrà tota preferència o oficialitat (és a dir, no se li garantirà plaça) i passarà a ser alumne/a nou/va a afectes administratius (amb preinscripció i sorteig si fos necessari).

Aquelles persones que desitgin fer el test de nivell, es preinscriuran a tal efecte.

Fer el test de nivell no implica el dret de plaça. Un cop adjudicat el nivell (1r, 2n, 3r, 4t o 5è), el centre procedirà a baremar aquestes sol·licituds i a preinscriure els/les interessats/des en el nivell corresponent.

Les persones interessades hauran de realitzar el test de nivell en la data i l'horari adjudicats pel centre (veure el calendari de setembre). La no presentació al test de nivell en la data i l'hora fixades, implicarà l'anul•lació de la preinscripció.

Un cop fet el test de nivell, s'adjudicarà un nivell a l'alumne/a, en el qual s'haurà de matricular. En cap cas no es podrà matricular d'un curs inferior o superior. Si l'alumne/a no està conforme amb el nivell adjudicat, haurà de demanar una revisió d'examen a partir de la publicació de les notes, mitjançant una instància.

>>>  Es poden tramitar instàncies per internet, clicant a 'Secretaria > Gestions administratives > Instància'.

  idiomes ioc edubages facebook
Go to top